Publiczne Gimnazjum Katolickie im. NMP Pośredniczki Łask
odwiedzin: 2298632
Rekrutacja do Katolickiego Gimnazjum
Zasady rekrutacji i kryteria naboru uczniów
 1. Uczniowie przyjmowani są do Publicznego Gimnazjum Katolickiego (PGK) im. Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Łask przez Dyrektora po złożeniu wymaganych dokumentów.

  Wymagane dokumenty to:
  • podanie o przyjęcie do szkoły napisane przez Rodzica,
  • metryka urodzenia lub chrztu,
  • 3 fotografie,
  • wyniki klasyfikacji w semestrze pierwszym w klasie VI szkoły podstawowej,
  • karta zdrowia,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (po otrzymaniu świadectwa w czerwcu),
  • wynik egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej,
  UWAGA!!! Uczeń szkoły podstawowej chcąc być przyjętym do Publicznego Gimnazjum Katolickiego nie ma obowiązku, czyli nie musi w KARCIE ZAPISU DO GIMNAZJUM uzyskiwać potwierdzenia gimnazjum obwodowego. Publiczne Gimnazjum Katolickie zawiadomi gimnazjum obwodowe o przyjęciu do szkoły. Jeżeli uczeń złożył już KARTĘ ZAPISU do gimnazjum obwodowego, to może być przyjęty do Publicznego Gimnazjum Katolickiego bez wypełnienia takiej karty i bez jej wycofywania z gimnazjum obwodowego. Gimnazjum Katolickie zawiadomi zgodnie z prawem i w stosownym czasie gimnazjum obwodowe o przyjęciu do szkoły, czyli o wypełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego.
 2. Podstawą przyjęcia ucznia do klasy I PGK jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Na procedurę klasyfikacyjną składają się:
  • wyniki nauczania w semestrze pierwszym ostatniej klasy szkoły podstawowej-średnia ocen powinna być większa lub równa 4,0
  • rozmowa z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia
  • rozmowa z uczniem
 3. Dyrektor dokonuje rekrutacji spośród kandydatów, którzy spełnili warunki określone przez szkołę w zasadach rekrutacji na dany rok szkolny.
 4. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.
 5. Dyrektor może odstąpić od zasad rekrutacji i kryteriów naboru wymienionych w punktach 1 i 2 w wyjątkowych przypadkach.
 6. Dyrektor może przyjąć ucznia do szkoły w trakcie trwania pierwszego lub drugiego semestru na dowolnym poziomie kształcenia.
 7. Uczeń nabywa prawa ucznia w szkole z chwilą dokonania przez rodzica lub opiekuna prawnego wpłaty na Radę Rodziców oraz po wpisaniu na listę uczniów.
Formularze zgłoszeniowe

W celu przyspieszenia procesu rejestracji ucznia prosimy o pobranie poniższego formularza, wypełnienie i wydrukowanie. Pozwoli to na szybsze załatwienie formalności w szkole. Formularz dostępny jest w dwóch formatach:

Formularz.doc [192kb] Formularz.pdf [176kb]